พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ
        พันจ่าเอก วิษณุ โตสมบัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

 นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ์
       นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง

โครงสร้างหน่วยงาน